REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO PRODEJ POUŽITÝCH VOZIDEL

Společnosti Drivalia Lease Czech Republic s.r.o., se sídlem Bucharova 1423/6, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČO 636 71 069, DIČ CZ63671069, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37940, datum zápisu 7.6.1995 (dále jen "Prodávající").

1. Preambule

1.1. Prodávající je mimo jiné poskytovatelem operativního leasingu motorových vozidel a v rámci své podnikatelské činnosti nabízí ke koupi použitá motorová vozidla ze svého vlastnictví (dále jen "Vozidla") třetím osobám (dále jen "Kupující"). Předmětem Reklamačního řádu je vymezení doporučeného postupu Kupujícího při uplatnění vady Vozidla (dále jen "Reklamace") a stanovení postupu Prodávajícího při vyřízení Reklamace, jakož i vyřízení případné stížnosti nebo jiného podnětu Kupujícího souvisejících s prodejem Vozidla.

1.2. Prodávající při prodeji Vozidel neposkytuje Kupujícímu záruku za jakost Vozidla podle ust. § 2113 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen "NOZ")

1.3. Prodávající odpovídá za vady Vozidla podle obecně závazných právních předpisů v rozsahu podle ust. § 2099 a násl. NOZ. V případě, že Kupující má při koupi Vozidla ve smyslu NOZ postavení spotřebitele, tedy Kupující není podnikatelem nebo při uzavření kupní smlouvy bylo zřejmé, že kupní smlouvu neuzavírá v souvislosti se svojí podnikatelskou činností (dále jen "Spotřebitel"), Prodávající za vady Vozidla odpovídá podle obecně závazných právních předpisů v rozsahu podle ust. § 2158 a násl. NOZ.

2. Obecná ustanovení

2.1. Kupující při koupi Vozidla bere plně na vědomí a je srozuměn s tím, že Prodávající prodává použitá Vozidla ze svého majetku, a proto v souladu s ustanoveními NOZ neodpovídá za vady:

2.1.1. odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo Vozidlo v okamžiku jeho převzetí Kupujícím;

2.1.2. které vznikly užíváním Vozidla v době po jeho převzetí Kupujícím;

2.1.3. na které byl Kupující Prodávajícím nejpozději při převzetí Vozidla výslovně upozorněn;

2.1.4. o kterých Kupující věděl anebo které musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy, a to na základě prohlídky Vozidla při jeho převzetí od Prodávajícího za zkušební jízdy, pokud si ji Kupující u Prodávajícího vyžádal;

2.1.5. které Kupující svým jednáním sám způsobil.


2.2. Za účelem důkladného prověření technického stavu Vozidla a minimalizace možnosti výskytu vady Vozidla Prodávající zajišťuje odbornou prohlídku a kontrolu technického stavu Vozidla a Kupujícímu umožňuje prohlídku Vozidla v prostorách Prodávajícího za účasti třetí osoby pověřené Kupujícím k provedení prohlídky Vozidla a za přítomnosti odborně vyškoleného zaměstnance Prodávajícího.

3. Uplatnění reklamace

3.1. Kupující uplatní Reklamaci Vozidla u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co vadu Vozidla zjistí.

3.2. Kupující Reklamaci Vozidla u Prodávajícího uplatní prostřednictvím formuláře dostupného na internetové stránce Prodávajícího (pro stažení tohoto formuláře klikněte zde) nebo zasláním elektronické zprávy do datové schránky Prodávajícího nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu martin.korizek@drivalia.com.

3.3. Je-li Kupující Spotřebitelem, může Reklamaci uplatnit také v jakékoliv provozovně Prodávajícího.

3.4. Kupující v Reklamaci Vozidla uvede, jakého Vozidla se Reklamace týká, a uvede popis vady, která se na Vozidle vyskytla, a to popis vadné části Vozidla nebo popis projevu zjištěné vady Vozidla tak, aby Prodávající mohl vadu Vozidla posoudit nebo navrhnout postup nezbytný pro bezodkladné posouzení reklamované vady Vozidla.

3.5. Kupující v Reklamaci uvede, jaký nárok v souvislosti s Reklamací Vozidla dle NOZ uplatňuje.

3.6. Prodávající Reklamaci klienta zaeviduje a Reklamaci přidělí referenční číslo, které sdělí Kupujícímu.

4. Vyřízení reklamace

4.1. Ustanovení tohoto článku Reklamačního řádu se nepoužijí na případy Reklamace Vozidla uplatněné Spotřebitelem.

4.2. Není-li Reklamace Vozidla dostatečně určitá, tedy Prodávající není schopen na základě Reklamace Vozidla posoudit existenci vady Vozidla a svoji odpovědnost za reklamovanou vadu, Prodávající Kupujícího neprodleně, zpravidla v době do 3 dnů ode dne doručení Reklamace, vyzve k doplnění a upřesnění Reklamace.

4.3. Prodávající Reklamaci bez zbytečného odkladu posoudí a v odborně jednoduchých případech Kupujícímu zpravidla v době do 3 dnů ode dne doručení Reklamace sdělí, zda Reklamaci Vozidla zamítá nebo zda a v jakém rozsahu Reklamaci uznává.

4.4. Vyžaduje-li posouzení Reklamace Vozidla provedení odborné prohlídky Vozidla, zejména provedení odborné prohlídky v servisu, Prodávající o tom neprodleně informuje Kupujícího a s Kupujícím dohodne postup při zajištění odborné prohlídky Vozidla. Pokud je vozidlo pojízdné a schopné provozu na pozemních komunikacích, Prodávající se dohodne s Kupujícím na přistavení Vozidla do Prodávajícím určeného servisu. V případě, že Vozidlo je nepojízdné, Prodávající se s Kupujícím dohodne na zajištění odtahu Vozidla do Prodávajícím určeného servisu.

4.5. Prodávající Reklamaci Vozidla v případech dle čl. 4.4. tohoto Reklamačního řádu posoudí na základě technické zprávy servisu a Kupujícímu zpravidla v době do 3 dnů ode dne doručení odborného technické zprávy servisu sdělí, zda Reklamaci zamítá nebo zda a v jakém rozsahu Reklamaci uznává.

4.6. Jestliže Prodávající Reklamaci Vozidla uzná v plném rozsahu nebo v některé její části, uspokojí neprodleně Kupujícím uplatněný nárok vyplývající z vady Vozidla, zejména zajistí odstranění vady Vozidla na své náklady.

5. Vyřízení reklamace spotřebitele

5.1. Ustanovení tohoto článku Reklamačního řádu se použijí výhradně na případy Reklamace Vozidla uplatněné Spotřebitelem.

5.2. Prodávající Spotřebiteli vydá písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel Reklamaci uplatnil, co je obsahem Reklamace a jaký způsob vyřízení Reklamace Spotřebitel požaduje.

5.3. Prodávající, resp. Prodávajícím zmocněný zaměstnanec, posoudí Reklamaci Vozidla ihned a Spotřebiteli sdělí, zda Reklamaci Vozidla zamítá nebo zda a v jakém rozsahu Reklamaci uznává.

5.4. Ve složitých případech, kdy je třeba za účelem posouzení Reklamace provést odbornou prohlídku Vozidla, Prodávající zajistí provedení takové prohlídky Vozidla v Prodávajícím určeném servisu nebo se se Spotřebitelem dohodne na přistavení Vozidla do Prodávajícím určeného servisu za účelem provedení odborné prohlídky Vozidla. Prodávající v tomto případě Reklamaci posoudí na základě technické zprávy servisu a v době do tří pracovních dnů ode dne doručení technické zprávy Spotřebiteli sdělí, zda Reklamaci Vozidla zamítá nebo zda a v jakém rozsahu Reklamaci uznává.

5.5. Prodávající Reklamaci Vozidla Spotřebitele včetně případného odstranění vady Vozidla vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodne na delší přiměřené lhůtě, a to zejména z důvodu časové náročnosti zajištění odborné prohlídky Vozidla servisem a případné časové náročnosti odstranění vady Vozidla opravou.

5.6. Prodávající Spotřebiteli vystaví potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace Vozidla, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. V případě zamítnutí Reklamace Vozidla Prodávající poskytne Spotřebiteli písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace Vozidla.

6. Náklady reklamace

6.1. V případě provádění odborné prohlídky Vozidla v Prodávajícím určeném servisu Prodávající Kupujícímu sdělí, zpravidla e-mailovou zprávou, předpokládané náklady na provedení odborné prohlídky Vozidla. Doručením oznámení Kupující bere na vědomí předpokládanou výši nákladů na provedení odborné prohlídky Vozidla.

6.2. V případě, že Prodávající Reklamaci Vozidla zcela nebo z části uzná, Prodávající nese veškeré náklady Reklamace Vozidla v rozsahu, v jakém Reklamaci uznal.

6.3. Pro případ, že Prodávající Reklamaci Vozidla zcela anebo z části zamítne, Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn po Kupujícím požadovat náhradu nákladů, které Prodávající nutně a účelně vynaložil za účelem posouzení Reklamace Vozidla, a to zejména nutně a účelně vynaložené náklady na zajištění odtahu Vozidla do Prodávajícím určeného servisu a nutné účelně vynaložené náklady na zajištění odborné prohlídky Vozidla v Prodávajícím určeném servisu.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Tento reklamační řád je účinný od 01.06.2021.